استاندارد 3270 – میکروبیولوژی گلاب- ویژگیها

استاندارد 3270 – میکروبیولوژی گلاب- ویژگیها
قیمت محصول: ریال

استاندارد 3270 – میکروبیولوژی گلاب- ویژگیها

پیشگفتار

استاندارد ” ویژگیهای میکروبیولوژی و تعیین شرایط بهداشتی گلاب ایران ” نخستین بار درسال 1371

تدوین شد.این استاندارد بر اساس پیشنهادهای رسیده وبررسی توسط موسسه استانداردوتحقیقات صنعتی

ایران وبررسی کمیسیون های مربوطه برای اولین بار موردتجدید نظر قرارگرفت ودر یکصدو سی و نهمین

1386 تصویب شد. اینک این استاندارد به استناد /12/ اجلاس کمیته ملی استاندارد میکروبیولوژی مورخ 5

بند یک ماده 3 قانون اصلاح قوان ین ومقررات موسسه استانداردوتح قیقات صنعتی ایران

مصوب بهمن ماه 1371 به عنوان استانداردملیایرانمنتشر میشود.

برای حفظ همگامی وهماهنگی با تحولات وپیشرفت های ملی وجهانی در زمینه صنایع علوم و خدمات

استانداردهای ملی ایران در مواقع لزوم تجدید نظر خواهند شدوهر پیشنهادی که برای اصلاح وتکمیل این

استانداردها ارائه شود هنگام تجدید نظر درکمیسیون فنی مربوط موردتوجه قرارخواهدگرفت .بنابراین باید

همواره از آخرین تجدید نظر استاندارهای ملی استفاده کرد.

این استانداردجایگزین استاندارد ملی ایران شماره 3270 سال 1371 است.

خدی که برای تهیه این استاندارد مورداستفاده قرارگرفته به شرح زیر است: Ĥ منابع وم

-1 استاندارد ملی ایران شماره 3270 : سال 1371 ، ویژگیهای میکروبیولوژی و تعیین شرایط بهداشتی

گلاب ایران

-2 عابدی محتسب،ت ، حیدرزاده آرانی، ح، بررسی آلودگی میکروبی گلاب و عرقیات گیاهی تولیدشده

صنعتی کاشان با توجه به نوع بسته بندی آنها در شش ماه اول 1385 ، نخستین همایش

. میکروبیولوژی کاربردی ایران دانشگاه الزهراء، تیرماه 1386

-3 عابدی محتسب،ت ، حیدرزاده آرانی، ح، بررسی کیفیت میکروبی گلاب های سنتی در م قایسه با

. گلاب های صنعتی شهر کاشان 1384 ، نهمین کنگره تغذیه ایران، شهریور 1385

-4 نتایج آزمایش های میکروبیولوژی انجام شده در آزمایشگاه میکروبیولوژی معاونت غذا و دارو و دانشگاه

علوم پزشکی کاشان.

میکروبیولوژی گلاب - ویژگیها(تجدیدنظر اول)

1 هدف و دامنه کاربرد

هدف ازتدوین این استاندارد،تعیین ویژگیهای میکروبیولوژی گلاب در بسته بندی های مختلف است.

2 مراجع الزامی

مدارک الزامی زیرحاوی مقرراتی است که درمتن این استاندارد به آن ها ارجاع داده شده است. بدین ترتیب

آن مقررات جزیی از این استاندارد محسوب می شود درصورتی که به مدرکی باذکر تاریخ انتشارارجاع داده

شده باشد، اصلاحیه ها وتجدیدنظرهای بعدی آن مورد نظراین استاندارد ملی نیست . درمورد مدارکی که

بدون ذکر تاریخ انتشاربه آن هاارجاع داده شده است ،همواره آخر ین تجدیدنظرواصلاحیه های بعدی آنها

مورد نظر است .استفاده از مراجع زیر برای کاربرد این استاندارد الزامی است :

1-2 استانداردملی ایران شماره 2747 ، آیین کار در آزمایشگا ه میکروبیولوژی مواد غذایی.

7725 ، کیفیت آب، جستجو و شناسایی اشریشیا کلی وکلیفرم ها – – 2-2 استاندارد ملی ایران شماره 1

روش صافی غشایی.

7724 ، کیفیت آب، جستجو و شمارش انتروکوک های – 3-2 استاندارد ملی ایران شماره 2

روده ای- قسمت دوم:روش صافی غشایی.

4-2 استاندارد ملی ایران شماره 4207 ، کیفیت آب- شمارش میکروارگانیسم ها در آب با استفاده از روش

کشت- راهنما.

5-2 استاندارد ملی ایران شماره 5272 ، میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام – روش جامع برای

. 30 °C شمارش کلی میکروارگانیسم ها در

6-2 استاندارد ملی ایران شماره 4208 ، کیفیت آب- نمونه برداری از آب برای آزمون های میکروبیولوژی –

آیین کار.

7-2 استاندارد ملی ایران شماره 5759 ، گلاب – ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی.

8-2 استاندارد ملی ایران شماره 5353 ، آب –جستجو وشمارش اسپور کلستریدیوم های

احیا کننده سولفیت با استفاده از صافی غشایی در آب.

9-2 استاندارد ملی ایران شماره 8869 ، شناسایی و شمارش سودوموناس آئروجینوزا به روش صاف کردن

غشایی.

10-2 استاندارد ملی ایران شماره 5869 ، آب معدنی – روش آزمون میکروبیولوژی.

11-2 استاندارد ملی ایران شماره 7993 ، کیفیت آب – ارزیابی صافی های غشایی مورد استفاده برای

آزمون های میکروبیولوژی.

8663 ، راهنمای آماده سازی و تولید محیط های کش ت- راهنمای – 12-2 استاندارد ملی ایران شماره 2

عملی برای آزمون محیط های کشت (کنترل عملکرد محیط های کشت میکروبیولوژی).

13-2 استاندارد ملی ایران شماره 2305 ، روش های نمونه گیری تصادفی و چگونگی استفاده از جداول

اعداد تصادفی.

3 اصطلاحات وتعاریف

در این استاندارد اصطلاحات وتعاریف زیر به کار می رود:

1-3

گلاب

گلاب به حاصل تقطیر عصاره گل های سرخ (گل سرخ محمدی) 2 از تیره گل سرخیان 3 تازه چیده شده و

مخلوط آن با آب که اسانس غیر محلول در آب آن از محلول آبکی جدا شده است، اطلاق می گردد.

4 نمونه برداری

1 نمونه برداری برای آزمون های میکروبیولوژی باید در شرایط مناسب انجام شود تا آلودگی های -4

محیطی، نمونه ها را آلوده نکند.

2 – Rosa Damascena

3 – Rosaceae

2 نمونه برداری از محصول باید یه طور تصادفی و به گونه ای انجام شود که نماینده واقعی -4

کل محصول باشد. برای به دست آوردن اطلاعات بیشتر به استانداردهای ملی ایران شماره 2305 و 4208

مراجعه کنید.

5 ویژگی ها

ویژگی های میکروبیولوژی گلاب باید با جدول شماره 1 مطابقت داشته باشد:

جدول 1- ویژگیهای میکروبیولوژی گلاب

100 روش آزمون ml ردیف نوع میکروارگانیسم حداکثر مجاز در

شمارش کلی میکروارگانیسمها

انتروکوکوس

کلیفرم

کلستریدیوم های احیا کننده سولفیت

کپک

مخمر

سودوموناس آئروجینوزا

100 باروش پورپلیت cfu/ml

منفی با روش فیلتراسیون

منفی با روش فیلتراسیون

منفی با روش فیلتراسیون

منفی با روش فیلتراسیون

منفی با روش فیلتراسیون

منفی با روش فیلتراسیون

استاندارد ملی ایران شماره 5272

7724- استاندارد ملی ایران شماره 2

7725- استاندارد ملی ایران شماره 1

استاندارد ملی ایران شماره 5353

1 استاندارد ملی -2- طبق بند 9

ایران شماره 4207

1 استاندارد ملی -2- طبق بند 9

ایران شماره 4207

استاندارد ملی ایران شماره 8869

6 روش های آزمون

1-6 وسایل لازم

هشدار- تمامی وسایلی که در تماس با نمونه هستند، رقیق کننده ها و محیط های کشت باید سترون باشند. از لوازم یک بار

مصرف آزمایشگاهی در صورت دارا بودن ویژگی های مناسب استفاده کنید.

برای به دست آوردن اطلاعات بیشتر به استاندارد ملی ایران شماره 2747 مراجعه کنید.

علاوه بر وسایل معمول در آزمایشگاه میکروبیولوژی، وسایل زیر باید مورد استفاده قرار گیرد:

1-1-6 دستگاه صافی و ضمایم.

.0/22 μm 0/45 و μm 2-1-6 صافی غشایی با قطر منافذ

2-6 آماده سازی آزمایه

آزمایه باید به طریقی انتخاب شود که نمایانگر جمعیت میکروبی تمام نمونه باشد.

3-6 شمارش کلی میکرو ارگانیسم

آزمون شمارش کلی میکروارگانیسم ها را طبق استاندارد ملی ایران شماره 5272 انجام دهید.

4-6 کلیفرم

7725 انجام دهید . – آزمون کلیفرم ها طبق استاندارد ملی ایران شماره 1

5-6 انتروکوکوس

7724 انجام دهید. – آزمون انتروکوکوس ها را طبق استاندارد ملی ایران شماره 2

6-6 کلستریدیوم های احیا ء کننده سولفیت

آزمون کلستریدیوم های احیاء کننده سولفیت را طبق استاندارد ملی ایران شماره 5353 انجام دهید.

7-6 سودوموناس آئروجینوزا

آزمون سودوموناس آئروجینوزا را طبق استاندارد ملی ایران شماره 8869 انجام دهید.

8-6 کپک ومخمر

1 استاندارد ملی ایران شماره 4207 انجام دهید، سپس پلیت ها را در -2- آزمون کپک و مخمر را طبق بند 9

25° به مدت سه تا پنج روز قرار دهید و پس از پایان دوره گرمخانه گذاری ، نتایج را از نظر وجود C گرمخانه کپک و مخمر بررسی کنید

محصولات مرتبط
  • مطلب مرتبطي پيدا نشد.